Nama-Nama Para Sahabat Nabi Muhammad SAW

Terdapat 3 syarat yang wajib yang perlu diambilkira sebelum seseorang itu layak digelar sebagai sahabat nabi iaitu, seseorang yang hidup di zaman baginda dan bersua muka atau mendengar suara baginda (kerana terdapat beberapa sahabat baginda yang buta). Kedua mereka yang beriman dengan baginda iaitu mereka yang percaya dengan kenabian baginda. Yang terakhir adalah mereka yang mati di dalam islam kerana terdapat beberapa orang yang hidup dan bersua dengan baginda serta beriman dengan baginda tetap murtad apabila kewafatan baginda.

 • Abbad ibn Bishr
 • Abdullah ibn Abbas
 • Abdullah ibn Amru
 • Abdullah ibn Hudhafah As-Sahmi
 • Abdullah ibn Jahsy
 • Abdullah ibn Mas’ud
 • Abdullah ibn Rawahah
 • Abdullah ibn Salam
 • Abdullah ibn Umar
 • Abdullah ibn Umm Maktum
 • Abdullah ibn Zubair
 • Abdur Rahman ibn Auf
 • Abu Ayyub al-Ansari
 • Abu Dzar al-Ghifari
 • Abu Musa Al-Asya’ari
 • Abu Hurairah
 • Abu Said Al-Khudri
 • Abu Sufyan ibn Al-Harits
 • Abu Ubaidah Al-Jarrah
 • Abu Darda’
 • Abul As ibn ar-Rabiah
 • Adi ibn Hatim
 • Ammar ibn Yasir
 • Amru Al-Ash
 • Amr ibn Jamuh
 • Anas ibn Malik al-Ansari
 • An-Nuayman bin Amr
 • At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi
 • Aqil ibn Abi Thalib
 • Asma binti Abu Bakar
 • Barakah
 • Bara’ ibn Malik al-Ansari
 • Bilal bin Rabah
 • Fairuz Ad-Dailami
 • Habib ibn Zaid al-Ansari
 • Hanzalah ibn Abu Umayr
 • Hajar ibn Adi
 • Hakim ibn Hazm
 • Hamzah bin Abdul Muttalib
 • Harits ibn Abdul Muthalib
 • Huzaifah Al-Yamani
 • Ikrimah ibn Abu Jahal
 • Ja’afar ibn Abi Thalib
 • Julaibib
 • Khabbab ibn al-Aratt
 • Khalid bin al-Walid
 • Miqdad Al-Aswad
 • Muaz ibn Jabal
 • Muawiyah ibn Abu Sufyan
 • Muhammad ibn Maslamah
 • Mus’ab ibn Umair
 • Nu’man ibn Muqarrin
 • Nu’man ibn Basyir
 • Nuaim ibn Mas’ud
 • Rabiah bin Ka’ab
 • Ramlah binti Abu Sufyan
 • Rumaysa binti Milhan
 • Sa’ad ibn Abi Waqqas
 • Sa’ad bin Ubadah
 • Sa’ad ibn Muaz
 • Said ibn Amir al-Jumahi
 • Said ibn Zayd
 • Salim Maula Abi Huzaifah
 • Salman Al-Farisi
 • Suhaib Ar-Rumi
 • Suhail ibn Amr
 • Talhah ibn Ubaidillah
 • Thabit ibn Qais
 • Thumamah ibn Uthal
 • Ubaidah al-Harits
 • Ubay ibn Ka’ab
 • Umair ibn Sa’ad al-Ansari
 • Umair ibn Wahab
 • Ummu Salamah
 • Uqbah ibn Amir
 • Usamah ibn Zaid
 • Utbah ibn Ghazwan
 • Uwais Al-Qarni
 • Zayd ibn Khatab
 • Zaid ibn Harithah
 • Zaid ibn Thabit
 • Zubair ibn Awwam

 


Tags:

Category: Islam

Leave a Reply